Det här beslutade kommunfullmäktige den 21 och 22 november

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 21 och 22 november. Under de två dagarna diskuterades bland annat budgeten för 2019.

Här är några av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om:

Förslag till program för mandatperioden 2019-2022

Helsingborgs stad antog den 21 november 2012 en vision för Helsingborg – Helsingborg 2035. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har enats om att styra Helsingborg och har tillsammans tagit fram ett förslag till ett program för mandatperioden 2019-2022. Programmet är stadens övergripande styrdokument som nämnder och styrelser utgår från när de formulerar sina inriktningar och mål. Förslag till programmet mandatperioden 2019-2022.

Förslag till stadens inriktningar och ekonomi 2019

Stadens inriktningar och ekonomi 2019 innehåller förslag på stadens inriktningar och ekonomisk tilldelning för stadens nämnder och för staden som helhet. Förslaget omfattar även uppdrag till nämnder, ekonomiskt resultatmål, skattesats, flerårsplan för driftbudgeten, program för uppföljning av privata utförare samt investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för åren 2020-2025. Förslag till stadens inriktningar och ekonomi 2019.

Investeringsbudget och investeringsplan för 2020-2025 omfattar även bygget av det som kallas Landborgskopplingen. Projektet fick avslag i kommunfullmäktige.

Åtgärdsprogram för buller 2019-2023

Syftet med åtgärdsprogrammet för buller är att minska buller och att skapa hälsosamma miljöer i staden. Förslaget är en fortsättning på det tidigare bullerprogrammet från 2014 och några av nyheterna är att utöka programmet med platser där barn befinner sig på sin fritid, att värna om tysta eller stilla platser i en allt tätare stad och en ambition att hitta verktyg för att skapa goda ljudmiljöer, inte att bara bekämpa buller.

I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.