Kommunfullmäktige beslutade om stadens budget för 2020 den 18 och 19 juni

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 18 och 19 juni. Under de två dagarna beslutade fullmäktige bland annat om budgeten för 2020.

Här är några av de övriga ärendena på dagordningen:

Mål och ekonomi 2020 (budget)

Mål och ekonomi 2020 innehåller bland annat förslag på inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för stadens nämnder.

Marköverlåtelseavtal och detaljplan för en del av fastigheten Närlunda västra 2

Helsingborgs stad vill köpa fastigheten Närlunda västra 2 för 2 700 000 kronor från Helsingborgshem AB för att bygga en förskola för 120 barn. Till grund för marköverlåtelseavtalet finns förslag till Detaljplan för del av fastigheten Närlunda västra 2, förskola. På sidan detaljplaner under arbete kan du läsa mer om Närlunda västra 2 förskola.

Förslag på uppdaterade regler för felparkering från och med 1 juli

Felparkeringsavgifterna, som fastställdes år 2003, behöver uppdateras med tanke på utvecklingen de senaste decennierna. Till exempel bör det anges att andra fordon inte får parkera på parkering med laddplats för elfordon. Dessutom måste informationen vid parkeringsplatserna justeras eftersom vi numera också kan betala parkeringsavgiften med appar.

I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 18 och 19 juni.