Kommunfullmäktige beslutade om stadens budget för 2022 den 8 och 9 juni

Kommunfullmäktige sammanträdde under två dagar, den 8 och 9 juni. Under de två dagarna beslutade fullmäktige bland annat om budgeten för 2022.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 8 och 9 juni.

Mål och Ekonomi 2022 (budget)

Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2022. Mål och ekonomi 2022 innehåller förslag på inriktning, mål och ekonomisk tilldelning för stadens nämnder. Förslaget omfattar även ekonomiskt resultatmål för skattefinansierad verksamhet, skattesats, flerårsplan för driftbudgeten, specifika uppdrag till nämnderna samt investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för åren 2023-2028. Läs handlingarna om mål och ekonomi 2022 (Helsingborgs stads diarier).

Exploateringsavtal för fastigheten Helsingborg Påarp 11:6 i Påarp

Staden har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal med Nordr Villatomter AB. Nordr Villatomter AB har tecknat ett köpekontrakt om att köpa Påarp 11:6 för att bygga bostäder. Exploateringsavtalet innebär att staden köper och bygger ut mark som i detaljplanen är utlagd som allmän plats inom Påarp 11:6. Till grund för exploateringsavtalet finns ett förslag till detaljplan för fastigheten Påarp 11:6 med flera, Påarp. Detaljplaneförslaget tillåter cirka 110 bostäder (radhus, parhus och friliggande villor) och alla bostäderna kommer att byggas och säljas av Nordr Villatomter AB. Kostnaderna för genomförandet och utbyggnaden av allmän platsmark i detaljplanen uppskattas till 16,8 miljoner kronor. Läs förslaget till exploateringsavtal för Påarp 11:6 (Helsingborgs stads diarier).

Detaljplan för fastigheten Påarp 11:6 med flera i Påarp

Planområdet ligger i Påarps stationssamhälle. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder samt förbättra tillgängligheten till grönområden. Läs handlingarna kring detaljplanen för fastigheten Påarp 11:6 med flera i Påarp (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal för Medeltiden 1, Maria station

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Medeltiden 1, Maria station för 6 824 400 kronor till BoKlok Mark och Exploatering AB. Entreprenören planerar att bygga cirka 24 lägenheter i bostadsrättsform med en viss möjlighet till ändrad upplåtelseform. Planområdet ligger sydost om Kullavägen ut mot väg 111 och omfattas av detaljplan för fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde tillsammans med tillägget till detaljplan för fastigheten Berga 1:10. Öppna kartan som visar detaljplaner. Detaljplanen tillåter bland annat 10 kvarter för flerbostadshus. Läs handlingarna om marköverlåtelseavtalet (Helsingborgs stads diarier).