Skol- och fritidsförvaltningen tar över förskolan Fantasins källa

Nuvarande ägaren har erbjudit SFF att ta över förskolan och nu har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut i ärendet.

Huvudmannen Hippokréne AB bedriver sedan många år tillbaka två förskolor på Drottninghög; Förskolan Fantasins källa och Förskolan Grodan. Huvudmannen för Hippokrene AB källa vill dra sig tillbaka av hälsoskäl och har ställt frågan till skol- och fritidsförvaltningen om intresse finns att ta över förskolan Fantasins källa.

Plats för fler barn på Drottninghög

Skol- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att de stora strukturella förändringar som görs i Drottninghögsområdet medför att försörjningen av förskoleplatser i området behöver säkras och att förvaltningens planeringsförutsättningar skulle förbättras av ett sådant övertagande. Därför har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut att förskolan ska gå över i kommunal regi från och med 1 januari 2019.

Ett övertagande av förskolan är i lagens mening att betrakta som en verksamhetsövergång, vilket bland annat innebär att personalen kommer att få erbjudande om att jobba kvar för nya huvudmannen, Helsingborgs stad.

Det är nuvarande förskolechefen för de kommunala förskolorna i Drottninghög, Helene Saetre, som också kommer ha ansvaret för den nya enheten.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta Maria Holm, biträdande förvaltningschef på skol- och fritidsförvaltningen
Telefon 0702-106133 , e-post: maria.holm@helsingborg.se