Trygghetsarbetet i Helsingborg: uppföljning samverkansöverenskommelse 2020

Den nuvarande samverkansöverenskommelsen mellan Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg har pågått sedan 2018. Det övergripande målet för vår samverkansöverenskommelse är att Helsingborg ska vara en trygg och säker stad. Nu följer vi upp arbetet och planerar för nästa års aktiviteter för att fortsätta utveckla samarbetet mellan staden och den lokala polisen för ett tryggare Helsingborg.

Samverkansöverenskommelsens fokus är:

  • Att Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv stad för boende, näring och besökare.
  • Att den etablerade organiserade brottsligheten minskar och att nyetablering förhindras.
  • Att all narkotikahantering aktivt bekämpas.

Samarbetet mellan staden och Lokalpolisområde Helsingborg har fungerat bra med flera lyckade insatser. En uppföljning av samverkansöverenskommelsen visar på tre områden där samverkan varit avgörande för ett lyckat resultat.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet, eller EST som det ofta kallas, är en metod som staden arbetar med för att jobba med tryggheten i den offentliga miljön. Genom att samla in information från flera olika aktörer får vi en detaljerad och gemensam lägesbild. Kärnan i EST arbetet är den samverkansgrupp som träffas en gång i veckan. Med lägesbilden som underlag gör vi gemensamt och i samverkan en plan för att öka närvaron på platser som sticker ut.

EST gör det möjligt att möta otrygghet i samhället inte enbart med polisens resurser utan även med resurser från stadens verksamheter, till exempel socialförvaltningens mobila team och stadens trygghetsvärdar. Fördelarna är många:

  • Rätt aktör kan snabbt hantera olika typer av problem.
  • Möjligt att tidigt fånga upp trender och tendenser för att stoppa eskalering eller nyetablering av brott och ordningsstörningar.
  • En gemensam aktivitetsplan gör det möjligt att effektivt ta tag i de mest prioriterade problemen.

Särskild samverkan i Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Söder/Planteringen

Att samarbeta i specifika stadsdelar gör det möjligt att bygga relationer med lokala aktörer, vare sig det är personal i stadens verksamheter, boende eller andra. Det här gör det möjligt att rusta dessa lokala aktörer med information och kontaktytor som gör det möjligt för dem att själva bidra till ökad trygghet. Dialogen mellan staden, lokala polisen och aktörer som finns på platsen, till exempel fastighetsägare eller företagare skapar ytterligare möjligheter att stärka olika lokala trygghetssatsningar som bidrar till att platsen uppfattas som trygg och säker.

Staden och lokalpolisområde Helsingborg samarbetar också med föreningslivet där till exempel gruppen för religionsdialog eller INVASAM (invandrarföreningarnas samarbetsorganisation) bidrar med ett lokalt perspektiv i områden där polisen eller staden som en offentlig aktör normalt har svårt att nå ut med information eller svårigheter att skapa delaktighet. Ett arbetssätt som är unikt och extra viktigt i våra riskområden.

Lokalt samverkansråd

Det lokala samverkansrådet är en möjlighet för stadens förvaltningar att samverka med lokal polis och andra myndigheter som finns representerade i Helsingborg, exempelvis Tullverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden. Myndighetssamverkan som metod ger ökade möjligheter att ingripa mot till exempel välfärdsbrottslighet och brottslighet kopplat till företagande. Ett gott exempel på detta är Operation Klöver som lokalpolisområde Helsingborg höll i med hjälp av samverkande aktörer i början av september 2020 som ledde till att 6 miljoner kronor kunde beslagtas från kriminella som rörde sig i Helsingborg.

Vad händer nu?

Samverkansöverenskommelsen mellan Helsingborgs stad och Lokalpolisområde Helsingborg gäller till och med 2022. Samarbetet fortsätter med full kraft och en gemensam vilja att utveckla samverkan ytterligare kommande år. Detta är några av planerna framåt:

  • Helsingborgs stad och Lokalpolisområde Helsingborg jobbar tillsammans för att utveckla lägesbildsarbetet och EST genom att skapa ett systematiskt och rättssäkert system för dataöverföring som är till gagn för det brottsförebyggande arbetet i staden.
  • Genomföra företagarnas trygghetsundersökning som ger oss ett kunskapsunderlag som staden och polisen kan använda tillsammans med företagarna och branschorganisationerna för att skapa en tryggare miljö för näringsidkare.
  • Stadens nya ANDTS-strategi ska implementeras hos stadens skolor, både kommunala skolor och friskolor.