Vård- och omsorgsförvaltningens svar till Arbetsmiljöverket

Som en del av en nationell tillsynsinsats besökte Arbetsmiljöverket i februari fyra vårdboenden och ett hemvårdsområde i Helsingborg. I inspektionsmeddelande lyfte sedan Arbetsmiljöverket fram verksamheternas styrkor och svagheter, vilket vård- och omsorgsförvaltningen nu har svarat på.

Arbetsmiljöverkets tillsyn av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är en viktig del av förvaltningens kvalitetsarbete. Efter vårens tillsyn ville Arbetsmiljöverket bland annat ta del av vilka riskbedömningar förvaltningen har gjort med anledning av den nya schemamodellen som innebär att en arbetstagare kan jobba elvatimmarspass med 60-90 minuters rast.

Schemaändringen har gjorts för att göra det möjligt att tillmötesgå medarbetarnas önskemål om att slippa delade turer samtidigt som de ska kunna önska sin sysselsättningsgrad. Innan schemaändringen genomfördes gjordes samverkan och riskbedömningar på de berörda arbetsplatserna.

Den nya schemamodellen innebär att under en schemaperiod på 28 dagar har en person i snitt ett 11-timmarsarbetspass medan resten av arbetspassen är kortare. Schemat bryter inte mot arbetstidslagen och läggs i möjligaste mån utifrån medarbetarens önskemål.

– Vi strävar efter att ha en bra arbetsmiljö och att alla våra medarbetare ska ha rimliga scheman som gör det möjligt för återhämtning. Därför försöker vi undvika att till exempel använda övertid för att lösa bemanningen vid personalbortfall, säger Ola Falck, HR-chef.

Hantering av farligt avfall

Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn uppfattade de att det fanns frågetecken kring vilka rutiner som finns kring smittrisker och hantering av till exempel kanyler.

Förvaltningens verksamheter följer de rutiner som Vårdhandboken och Vårdhygien Skåne förespråkar. Utöver detta har Omsorg i Helsingborg även en egen rutin för smittförande avfall. Den här rutinen finns tillgänglig för alla anställda i förvaltningens kvalitetsledningsprocess.

När medarbetare har handskats med kanyler eller annat smittat avfall ska detta sorteras i gula riskburkar som sedan läggs i en större kartong med plast på insidan.

Enhetschefernas arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket har under sin tillsyn ställt sig frågande till om enhetscheferna inom äldreomsorgen har en rimlig arbetsmängd och får det stöd som behövs.

Inom Omsorg i Helsingborg, som driver den kommunala äldreomsorgen, har chefstätheten ökat med 31 % de senaste åren. I år är dessutom ytterligare fem chefer på väg in i verksamheten.

För att se till att enhetscheferna har rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag har vård- och omsorgsförvaltningen flera olika stödfunktioner, till exempel ekonomiavdelningen, HR och processutvecklare som fokuserar på kvalitet och delaktighet.

Förvaltningen har tagit del av de fackliga organisationernas önskemål om att göra en större genomlysning av enhetschefernas uppdrag och en sådan kommer göras efter sommaren.

– För att genomlysningen ska hålla hög kvalitet är vi överens med fackförbunden att vi väntar till efter sommaren så att vi hinner förbereda och noggrant kan gå igenom chefernas arbetsmiljö och arbetsbelastning, säger Ola Falck.

Genomlysningen kommer bland annat bestå av om resurserna för arbetet är anpassade till kraven, om arbetstiden kan leda till ohälsa samt om det finns arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande.