Vattenprover visade på förhöjda halter av giftiga ämnet ammonium vid Råån

Den 31 juli hittades stora mängder döda fiskar i Råån i samband med ett misstänkt utsläpp. De vattenprover som miljöförvaltningen tog i anslutning till ån har analyserats och visar på förhöjda halter av ammonium i vattnet. Staden kommer att utreda orsaken till ammoniumhalterna vidare.

Vattenprover togs den 2 och 6 augusti vid Råån. Proverna skickades därefter på analys och provsvaren kom tillbaka i slutet av augusti, vecka 34. Analysen visar på förhöjda halter av ammonium i vattnet vid båda provtillfällena. Ammonium är giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet kan bildas vid syrefria förhållanden, hög temperatur och höga halter av organiskt material.

Miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad samt Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA  kommer att ha fortsatt dialog kring aktuella åtgärder. Det kan till exempel vara att rensa dammar och se över systemet för dagvatten från Ättekulla industriområde.