Vi vårdar naturen i Pålsjö skog

Mellan oktober och december utför vi gallringsarbete enligt skötselplanen för Pålsjö naturreservat. Detta för att gynna den biologiska mångfalden och höja naturupplevelsen i Pålsjö skog. Vi kommer att arbeta utmed större stigar och fastigheter vid naturreservatet.

Träd i Pålsjö skog. (foto: Anita Göransson)

Det här gör vi området

  • Vi gallrar för bättre utsikt på landborgen. Här tar vi bort enstaka träd och grenar samt röjer buskar och sly för bättre sikt.
  • I Sofieroskogen gallrar vi för att förstärka bokbeståndet och gynna vidkroniga ekar på soliga platser.
  • Vi trädsäkrar i gamla Pålsjö skog. Vi tar ner utvalda träd vid stigar och fastigheter i Pålsjö skogs gamla delar.

Arbetet pågår mellan oktober och december 2017. Framkomligheten kan periodvis påverkas längs landborgen och på uppmärkta stigar i Pålsjö skog.