Föräldraskap

Är en blivande mamma gift eller sambo med en annan kvinna måste partnerns föräldraskap bekräftas av familjerätten eller fastställas av domstol.

Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är mammans maka, registrerade partner eller sambo om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller vid behörig inrättning utomlands och partnern har lämnat sitt samtycke till befruktningen.

När ni bekräftar ett föräldraskap får barnet också juridiska rättigheter i förhållande till mammans partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att mammans partner skriver under ett papper där hon intygar att hon är förälder, och den gravida mamman instämmer.

Frågor och svar

Om insemineringen har gjorts vid godkänd sjukvårdsinrättning i Sverige eller vid behörig inrättning utomlands skriver ni föräldraskapsbekräftelse hos familjerättsenheten?

Om insemineringen har gjorts på annat sätt, ta kontakt med familjerättsenheten. Familjerättsenheten gör i det skedet en faderskapsutredning som läggs ner. Efter nerläggningen ska den som inte är juridisk förälder ansöka om adoption hos tingsrätten. Tingsrätten begär utredning/yttrande av socialnämnden. Den här utredningen görs också av familjerättsenheten.