En god vän har valt att ta hand om en pojke, vilka rättigheter har hon?

Fråga: Jag har en god vän som har valt att ta hand om en pojke som är i tonåren. Hon är hans moster. Det har nu skrivits papper på att han får stanna hos henne i ett år. Vilka rättigheter har hon om det ska göras en utredning på honom? Måste alltid pappan godkänna det? Jag undrar även om hon får ekonomisk ersättning som om man har fosterbarn? Hon har honom boende hos sig på heltid och står för alla kostnader. Hon har nu fått barnbidraget.

Signatur Sandra

Svar: Hej Sandra! Är det så att socialförvaltningen har varit med när man har skrivit papper som medger att släktingen tar hand om pojken? I Socialtjänstlagen 6 kap 6§ står det att ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. Detta betyder att socialtjänsten alltid måste kopplas in när ett barn (under 18 år) ska bo hos någon annan än dess vårdnadshavare.

Det räcker alltså inte att pojken, vårdnadshavare och släkting själv kommer överens och skriver papper på överenskommelsen. Oavsett om ett barn bor hemma hos sina vårdnadshavare eller är placerade hos någon annan har alltid vårdnadshavare rätt att få information i frågor som rör barnen. Det är endast i undantagsfall som man kan undanhålla information från vårdnadshavare.

Om föräldrarna behöver godkänna att det görs en utredning avseende pojken kan jag inte svara på utan att få mer information. Det beror på vad det är för utredning och vad dess syfte är. Beträffande den ekonomiska ersättningen är det i första hand vårdnadshavare som ska sörja för sina barn, även om de bor hos någon annan. I speciella fall placeras barn i familjehem, där ersättning utgår från socialförvaltningen. Om det är aktuellt när det gäller pojkens släkting kan jag inte svara på utan att få mer information.

Be släktingen ta kontakt med socialsekreteraren som lämnat medgivande till placeringen för vidare information. Det går också bra att ta kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet. Telefon 042-10 66 43. Här kan du läsa mer om vilket stöd som socialförvaltningen kan erbjuda.