Kränkande behandling

Diskriminering betyder att någon behandlar en person sämre för att denne upplevs annorlunda. Oftast beror det på fördomar eller rädslor hos den som kränker.

Det är förbjudet att säga elaka saker, hota eller använda våld. Om du eller någon kamrat blir kränkta på er skola ska ni kontakta rektor. Kränkande eller diskriminerande behandling ska man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektor på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.