Att vara volontär inom Helsingborgs stad

Volontäruppdrag är ett komplement till Helsingborgs stads ordinarie tjänster och har en stor betydelse för många av stadens invånare. Arbetet koordineras genom verksamheten Engagemang Helsingborg som är en del av Kontaktcenter i Helsingborgs stad. Uppdragen ersätter inte avlönad personal utan utgår från människors engagemang, vilja och lust att bidra till ett bättre samhälle. Det ökar delaktigheten och upplevelsen av socialt sammanhang, vilket i sig leder till en förbättrad folkhälsa. Att ställa upp med sin egen tid kan innebära en ökad självkänsla och bidra med erfarenheter, kunskaper och kontaktnät för framtiden.

I syfte att bidra till Helsingborgs stads Vision 2035 och den gemensamma staden ska Engagemang Helsingborg vara ett väl fungerande serviceorgan för invånare, volontärer och staden samt utgöra ett föredöme i Sverige. Engagemang Helsingborg är din kontaktväg som volontär inom Helsingborgs stad och vi arbetar för att skapa möten där engagemang, intresse och lärande ska komma dig och stadens övriga invånare till nytta.

Vad innebär det att vara volontär?

Ditt engagemang är helt ideellt

Att vara volontär innebär att du kompletterar en ordinarie verksamhet och din insats ersätter aldrig avlönad personal. Förhållandet mellan volontär, anställd och mottagare ska präglas av ömsesidig respekt och förståelse. I ditt uppdrag är du försäkrad genom Helsingborgs stads olycksfallsförsäkring, vilket även innefattar tiden i resa till- och från ditt volontärsuppdrag. Din motprestation är att du ideellt bidrar med din tid utan att få någon ekonomisk ersättning.

Tysthetslöfte

Som volontär möter du andra människor och du ges förtroende och insikt i hur andra människornas livssituation ser ut. Det är avgörande att du respekterar detta, och att du inte delar för någon annan vad du fått veta i förtroende när du utfört ditt volontäruppdrag. Du får inte heller när du avslutat ditt uppdrag avslöja eventuella förtroenden eller personuppgifter.

Etiska värderingar

Eftersom du som volontär möter andra människor är det viktigt att du ställer dig bakom de etiska värderingar som Engagemang Helsingborg står för.

Våra etiska värderingar värnar om ett klimat inom volontärverksamheter som präglas av öppenhet, intresse och respekt för samtliga individer.

Som volontär är jag införstådd med att:

  • Behandla alla individer respektfullt och likvärdigt
  • Aldrig ta emot pengar eller gåvor från någon inom volontäruppdraget
  • Aldrig konsumera alkohol eller droger i samband med volontäruppdraget
  • Inte föra vidare uppgifter om person, personliga förhållanden eller på annat sätt utnyttja förtroenden som uppstår i volontärrollen
  • Vid något misstänkt/olämplig händelse eller uppträdande agera genom att meddela ansvarig person inom verksamheten så att åtgärder kan vidtas
  • Närvara i volontäruppdraget enligt de förutsättningar som överenskommit med ansvarig person inom verksamheten

Utdrag från belastningsregister

Som volontär ska du även visa ett aktuellt utdrag ur Polisens belastningsregister. Du är själv ansvarig för att lämna information om dig själv som kan påverka din lämplighet som volontär inom något av uppdragen. Du beställer utdraget här.

Registrering av personuppgifter

Helsingborg stad och Engagemang Helsingborg vill att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till oss. Dessa personuppgifter använder vi för att kunna matcha dig med rätt volontärs-uppdrag utifrån dina intressen och önskemål.

De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter och språk. Om du inte lämnar några uppgifter, kan vi inte matcha dig till passande uppdrag. Uppgifterna registreras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer endast att behandlas av behörig personal. Vi sparar uppgifterna om dig så länge du är volontär. Uppgifterna du lämnar är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om det inte finns skäl för sekretess.

Du kan kontakta Engagemang Helsingborg för att veta vad som står om dig i databasen och för att begära ändring eller rättning.  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi vill uppmärksamma dig som volontär

Helsingborgs stad vill självklart uppmärksamma de individer som väljer att bidra med sina insatser som volontär inom staden. Därför bjuder vi under några tillfällen under året in till olika arrangemang och erbjudanden för aktiva volontärer.  Engagemang Helsingborg lämnar vid önskemål gärna ett intyg med en beskrivning på utförd volontärinsats som en referens för framtiden.

Som stöd för alla volontärer finns samordnare på Helsingborg kontaktcenter, telefon 042- 10 50 00.

Godkänn villkor och förhållningssätt för att vara volontär inom Helsingborgs stad

Genom din signatur förbinder du dig till att följa de förhållningsregler och villkor som detta dokument omfattar samt att du är införstådd med vad det innebär att vara volontär inom Helsingborgs stad. Du godkänner även att dina personuppgifter lagras av Helsingborgs stad. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.