Villkor för Helsingborgs stads mikrotjänster

Dessa villkor reglerar din användning av Helsingborgs stads tjänst för mikrotjänster. Genom att använda appen godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Helsingborgs stads ansvar

Nyby är en annonsplats. Nyby är således ett forum som låter användare annonsera om sina behov respektive möjligheter att utföra olika typer av tjänster. Tjänster ska tillhandahållas på ideell basis och den som utför en tjänst som förmedlats via Nyby får inte lov att ta betalt. Helsingborgs stad har ingen kontroll över och medverkar inte i genomförandet av tjänsten mellan en annonsör och en brukare. Man kan inte anta att ett erbjudande om en tjänst är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Nyby. Helsingborgs stad ansvarar inte på något sätt för den utannonserade eller erbjudna tjänsten.

Den som utför tjänster åt annan åtar sig att hålla Helsingborgs stad skadeslöst för eventuella skador som uppstår med anledning av tjänsten och för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av tjänstens innehåll/utförande eller på grund av att annonsören/brukaren i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Helsingborgs stad garanterar inte heller kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Nyby. Driften av Nyby kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Helsingborgs stads kontroll och Helsingborgs stad ställer inga garantier gällande Nybys funktion eller tillgänglighet. Helsingborgs stad kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Nyby och dess innehåll.

Helsingborgs stad ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Nyby som en direkt följd av grov vårdslöshet från Helsingborgs stads sida. Helsingborgs stads ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Helsingborgs stad ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Förändringar i Nyby

Helsingborgs stad förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Nyby eller ersätta den med någon annan tjänst. Helsingborgs stad förbehåller sig även rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan.

Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Nyby eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal med den registrerade. Helsingborgs stad, kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i Nyby.

Tänk på att annonser med mera som du lägger upp i Nyby blir allmänna handlingar hos Helsingborgs stad. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Läs mer om hur du utövar dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter.

Om du vill komma i kontakt med stadens dataskyddsombud, ring 042-10 50 00 eller mejla till dataskyddsombud@helsingborg.se.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?