Detaljplan för fastigheten Allerum 1:32 med flera, Allerum, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för en utbyggnad med ca 20 friliggande bostäder i villor, radhus och parhus på fastigheten Allerum 1:32 och att flytta utfarten till Jonstorpsvägen från Allerums mosseväg till ett trafiksäkrare läge. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra att dagvatten i största möjliga utsträckning ska kunna tas om hand genom lösningar i nära anslutning till källan samt undvika ökad risk för översvämningar upp- och nedströms från planområdet samt att planlägga för pumpstation för spillvattenhantering.

Samråd

Samråd under tiden: 20 november – 18 december 2015

Granskning

Granskning under tiden: 5 december 2016 – 13 januari 2017

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under granskningstiden via e-post till eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg rätten att överklaga kan annars gå förlorad. Ange diarienummer 541/2013.

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden den 14 juni 2018

Kontakt

John Hellman 042-10 47 40

Handling

Planbeskrivning antagande (pdf 1,4 mb)
Karta antagande (pdf 1,3 mb)
Illustration antagande (pdf 1,4 mb)

Handlingar granskning (pdf 1,7 mb)
Karta granskning (pdf 1,0 mb)
Illustration granskning (pdf 0,9 mb)
Handlingar samråd (pdf 4,0 mb)
Karta samråd (pdf 1,5 mb)
Illustrationskarta samråd (pdf 1,3 mb)
Planuppdrag (pdf,  1,8 MB)