Ändring av detaljplan (1283-12709) för Raus Södra (Grottekvarnen), Ättekulla, Helsingborgs stad

Syftet med ändring av detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra uppförande av carportar samt bekräfta komplementbyggnader och byggnader som idag ligger på mark som inte får bebyggas. Ändringen syftar även till att skapa större flexibilitet inom befintlig byggrätt.  Ändringen av detaljplanen syftar inte till att pröva markanvändningen i området.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden 26 juni – 11 augusti 2017

Granskning

Granskning under tiden 30 november 2018 – 8 januari 2019

Kontakt

Daniel Gardevärn 042-10 33 90

Dokument

Karta granskning (pdf 0,9 mb)
Planbeskrivning granskning (pdf 1,0 mb)

Karta samråd (pdf 3,8 mb)
Planbeskrivning samråd (pdf 0,9 mb)

planuppdrag (pdf 0,7 mb)