Detaljplan för del av fastigheten Äpplet 15, Stattena, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att bygga ungdomsbostäder inom den norra delen av fastigheten Äpplet 15. Detaljplanen ska även pröva lämpligheten för lokaler i bottenvåning.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden 11 maj – 10 juni 2016

Granskning

Granskning under tiden: 10 oktober – 4 november 2016

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Handläggare

Malin Bergman 042-10 71 01

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 3,3 mb)
Karta granskning (pdf 3,0 mb)
Karta samråd (pdf 4,2 mb)
Handlingar samråd (pdf 3,2 mb)
Planuppdrag (pdf 0,3 mb)