Detaljplan för del av fastigheten Drottninghög Södra 3, Drottninghögs skola,

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga ut skolan mot torget på Drottninghög, vilket förutsätter att en ny, funktionell infart och inlastningszon till Den gode herdens kyrka möjliggörs. Syftet är också att omvandla det befintliga nedre torget och befintlig bebyggelse på ett sätt som kompletterar Drottninghögs centrum. Även möjligheten till ytterligare en byggrätt för bostäder och centrumändamål samt dess omfattning och utformning avses prövas i detaljplanen.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Charlotte Svensson 042-10 50 47

Handlingar

Planuppdrag (pdf 1,6 mb)