Detaljplan för del av fastigheten Duvestubbe 1:1, Ödåkra, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar med bostadsbebyggelse, tillhörande service och grönytor, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Mariele Walter 042-10 62 02

Dokument

Planuppdrag (pdf 0,8 mb)