Detaljplan för fastigheten Amerika Norra 53, Söder, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till kontor, restaurang, bostäder, utbildning/skola, centrumverksamhet och handel i den befintliga byggnaden med hänsyn tagen till byggnadens bevarandevärden samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Malin Bergman 042-10 71 01

Dokument

Planuppdrag (pdf 1,7 mb)