Detaljplan för fastigheten Drottninghög Södra 3, Drottninghögs centrum, Helsingborgs stad

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och parkeringshus inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Vill du veta mer om DrottningH.

Samråd

Samråd under tiden: 8 maj – 11 juni 2017

Granskning

Granskning under tiden: 27 november – 20 december 2017

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Handläggare

Charlotte Svensson 042-10 50 47

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 2,3 mb)
Karta granskning (pdf 3,6 mb)
Handlingar samråd (pdf 3,2 mb)
Karta samråd (pdf 9,0 mb)
Planuppdrag (pdf 2,3 mb)