Ändring av stadsplan (1283K-10141) för norra delen av Svensgårdsområdet, fastigheten Edeforsen 1med flera, Ödåkra, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra bostad i gårdsbyggnad i en gällande detaljplan där användningen är bostad. I planändringen ingår även att anpassa exploateringstalet till verkliga förhållanden samt att förnya genomförandetiden för hela planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 8 september – 29 september 2017

Granskning

granskning under tiden: 25 oktober – 15 november 2017

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga för att inte rätten att överklaga skall kunna gå förlorad. Synpunkterna skall ställas till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 1,0 mb)
Karta granskning (pdf 5,8 mb)
Handlingar samråd (pdf 1,0 mb)
Karta samråd (pdf 6,6 mb)
Planuppdrag (pdf 0,5 mb)