Detaljplan för fastigheten Fältköket 5, Drottninghög, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga badanläggningen på Drottninghög till att även inkludera lokaler för fritidsverksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 11 april – 5 maj 2017

Granskning

Samråd under tiden: 29 juni – 10 augusti 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Antagande

Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 20 september 2018

Handläggare

Mareile Walter, 042-10 7771

Handlingar

Planbeskrivning antagande (pdf 2,6 mb)
Karta antagande (pdf 3,3 mb)

Handlingar granskning (pdf, 2,3 MB)
Karta granskning (pdf, 4,1 MB)

Handlingar samråd (pdf 2,3 mb)
Karta samråd (pdf 1,6 mb)
Planuppdrag (pdf 0,5 mb)