Detaljplan för fastigheten Filborna 28:3 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inklusive vårdboende och skoländamål inom planområdet samt pröva en sådan bebyggelses omfattning och utformning. Även dagvattenhantering, teknisk infrastruktur, gator och cykelvägar, parkering och trafiksäkra gång- och cykelkopplingar prövas. I syftet ingår även att möjliggöra för stadsodling, park- och naturändamål, däribland att bevara värdefulla träd och naturmiljöer. I syftet ingår även en entré till Fredriksdals museer och trädgårdar.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Tobias Röös 042-10 46 53

Dokument

Planuppdrag (pdf 0,9 mb)