Detaljplan för fastigheten Samson 17, Tågaborg, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning med bostäder med tillhörande parkeringsanläggning samt en anpassning av ny bebyggelse till befintlig miljö inom riksintresse för kulturmiljö inom fastigheten Samson 17.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden: 22 juni – 8 september 2017

Granskning

Granskning under tiden: 18 oktober – 17 november 2017

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden: 7 december 2017

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Handlingar antagande (pdf 1,6 mb)
Karta antagande (pdf 1,1 mb)
Handlingar granskning (pdf 1,0 mb)
Karta granskning (pdf 0,4 mb)
Handlingar samråd (pdf 0,9 mb)
Karta samråd (pdf 3,6 mb)
Planuppdrag (pdf 0,5 mb)