Detaljplan för fastigheten Sleipner 3, Ringstorp, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Sleipner 3.

Så här gör du för att påverka.

Granskning

Granskning under tiden: 22 oktober – 12 november 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under granskningstiden, från den 22 oktober till den 12 november 2018, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Samråd

Samråd under tiden: 17 juli – 11 oktober 2018

Kontakt

Gustav Johnsson 042-10 74 87

Handlingar

Planbeskrivning, granskning (pdf, 2,3 MB)
Plankarta, granskning (pdf, 2 MB)
Dagvattenutredning granskning (pdf 1,8 MB)

Planbeskrivning samråd (pdf 1,6 mb)
Karta samråd (pdf 2,0 mb)
Dagvattenutredning samråd (pdf 1,8 mb)

Planuppdrag (pdf 0,3 mb)