Detaljplan för fastigheten Sleipner 3, Ringstorp, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Sleipner 3.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 17 juli -11 oktober 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samrådstiden, från den 5 september till den 30 september 2016, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Kontakt

Gustav Johnsson 042-10 74 87

Handlingar

Planbeskrivning samråd (pdf 1,6 mb)
Karta samråd (pdf 2,0 mb)
Dagvattenutredning samråd (pdf 1,8 mb)

Planuppdrag (pdf 0,3 mb)