Detaljplan för fastigheten Tyfonen 2, Högasten, Helsingborgs stad

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt användning av fastigheten Tyfonen 2 för skoländamål samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Syftet med detaljplanen är också att följa upp intentionerna med blandad stad i stadens översiktsplan och utöka parkytorna utmed Lussebäcken enligt grönstrukturplanen.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden 1 juni – 8 september 2017

Handläggare

Lena Gottschalk 042 – 10 52 72

Handlingar

Handlingar samråd (pdf, 1,7 MB)
Karta samråd (pdf, 3,2 MB)