Detaljplan för fastigheten Elineberg 5 med flera, Elineberg, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av Elinebergs centrum med bostäder utifrån det intressanta läge nära Ramlösa station, med anknytning till service och intill naturmiljön på Landborgen. Samtidigt ska centrumfunktionen i stadsdelen stärkas och lyftas fram tydligare mot det offentliga rummet. Möjlighet till en idrottshall på lämplig plats som kan komplettera utbudet i centrum och skola ska utredas. Utemiljön, platser och stråk ska skapa bättre samband mellan funktionerna, ge varierade mötesplatser och tydligare knyta an till Landborgsmiljön. Den nya bebyggelsen ska tydlig relatera till kulturmiljövärden i befintlig bebyggelse och struktur.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden: 9 augusti – 30 september 2016

Handläggare

John Hellman 042-10 47 40

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 2,4 mb)
Flyghinderanalys (pdf 0,7 mb)
Karta samråd (pdf 0,2 mb)
Planuppdrag (pdf 1,9 mb)