Detaljplan för fastigheten Husensjö 8:5 med flera, Husensjö, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en högreservoar för färskvatten med tillhörande lågreservoarer och nödvändiga teknikbyggnader och att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

I detaljplanen ingår också att pröva utformning och placering av en mindre servicebyggnad för bland annat toaletter med koppling till Bruces skog samt att stärka gröna stråk och kopplingar i överensstämmelse med översiktsplanen.

Samråd

Samråd under tiden 2 mars – 30 mars 2016

Granskning

Granskning under tiden 27 juni -15 juli 2016

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under granskningstiden via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2016

Kontakt

Stina Hellman 042-10 48 07

Dokument

Handlingar antagande (pdf 2,5 mb)
Karta antagande (pdf 0,9 mb)
Handlingar granskning (pdf 3,5 mb)
Karta granskning (pdf 1,1 mb)
Handlingar samråd (pdf 1,8 mb)
Karta samråd (pdf 1,1 mb)
Planuppdrag (pdf 1,0 MB)