Detaljplan för Maria station, Västkustbanan, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för dubbelspår i anslutning till Maria station, att möjliggöra en utbyggnad av stationen och se över ytor ämnade för parkering och angöring från kringliggande fastigheter. I arbetet ingår även att hitta ny placering för befintlig transformatorstation.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 30 november 2015 – 17 januari 2016

Granskning

Granskning under tiden: 11 september – 11 oktober 2017

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Tillstyrkan

Tillstyrkt stadsbyggnadsnämnden: 7 december 2017

Kontakt

Malin Bergman 042- 10 71 01

Dokument

Handlingar antagande (pdf 1,3 mb)
Karta antagande del 1 (pdf 0,6 mb)
Karta antagande del 2 (pdf 0,9 mb)

Handlingar granskning (pdf 1,3 mb)
Karta granskning del 1 (pdf 0,9 mb)
Karta granskning del 2  (pdf 1,3 mb)

Handlingar samråd (pdf 0,8 mb)
Karta samråd (pdf 1,7 mb)
Planuppdrag Maria Station (pdf 0,7 mb)