Ta del av förslag till detaljplan för del av Domsten

Detaljplanen för området Notvarpen 1 med flera i Domsten var på samråd mellan 10 oktober och 6 november 2020. Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget, men du kan fortfarande ta del av det på olika sätt, bland annat i en 3d-karta.

Ta del av förslaget till detaljplan

Ta del av detaljplanens handlingar

Se en 3D-karta över området

Kartan visar bland annat de föreslagna byggnaderna i 3d och ger dig möjlighet att se området från olika håll och vinklar. Du kan också se hur skuggorna från byggnaderna blir vid olika tidpunkter på dagen. Genom att klicka på en av byggnaderna kan du få fram uppgifter kring hur den är ritad (storlek, höjd och taklutning).

Planen i korthet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse. Det ingår också omfattning och utformning av en sådan bebyggelse tillsammans med skapande av en närpark. Nödvändiga åtgärder för dagvatten föreslås inom naturmark för att skydda området mot ett högre vattenstånd.

Planförslaget möjliggör

  • cirka 32 bostäder
  • naturmark med dike och dagvattendamm
  • nya kopplingar till byn och stråk
  • närpark med tennisbana

Konsekvenser av planförslaget

I nuläget är bedömningen att planens genomförande inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap miljöbalken.

En vidare beskrivning av detaljplanens konsekvenser finns tillsammans med planhandlingarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?