Jordbodalens naturreservat

Nu ska Jordbodalen skyddas för framtiden och bli ett naturreservat. Det är ett av våra populära och varierade natur- och rekreationsområden som används av många boende, föreningar, barn i skolor och förskolor från närområdet samt övriga staden. Går allt som planerat fattas beslut om att bilda reservatet hösten 2020.

Förslag till naturreservat för Jordbodalen med Ångegelgropen

Mellan tisdag 14 april och måndag 25 maj 2020 kunde du lämna dina synpunkter på förslaget till naturreservat. Nu är remissen och utställningen avslutad, men du kan fortfarande ta del av förslaget samt skötselplan och föreskrifter här:

Tidplan (med reservation för ändringar)

  • Oktober 2017: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja bildandet av naturreservatet.
  • November 2017 – augusti 2019: Vi tar fram reservatshandlingar, reservatsbeslut och skötselplan.
  • Hösten 2019: Samråd med länsstyrelsen
  • Våren 2020: Remiss och utställning
  • Sommaren 2020: Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker och kommunfullmäktige beräknas anta naturreservatet under hösten.
  • Hösten 2020: Invigning av Jordbodalens naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Vi vill skydda och utveckla ett av våra centrala naturområden som är värdefullt för natur, kulturmiljö och rekreation. Jordbodalen är en av landborgens bäckraviner där det finns artrika träd- och buskmiljöer, bland annat gamla ekar och bokar och de djur och växter som är beroende av dessa livsmiljöer. Det finns kulturhistoriska värden, till exempel dammar från förra sekelskiftet och gravplatsen efter O D Krook som hade sommarhus i området. Inne i ravinen är det en relativt låg ljudnivå.

Omkring sextusen personer kan nå rekreationsområdet inom ett avstånd på två kilometer. Under 2016 förbättrade Helsingborgs stad bänkar, stigar, vattenväxter, ängsytor med mera.

Siöcronaparkens fortsatta utveckling håller på att utredas och ingår inte i reservatet.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att skapa ett naturreservat i Jordbodalen stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat Stadsplan 2017, Helsingborgs Översiktsplan 2010 samt Helsingborgs Grönstrukturprogram (2014). I dem pekar vi ut Jordbodalen som ett särskilt värdefullt natur- och kulturstråk med biologisk mångfald, kulturmiljöer, rekreationsvärden och estetiska kvaliteter och som ett av stadens viktiga rekreationsområden i centralorten.

Har du frågor om naturreservatet?

Hör gärna av dig till våra kommunekologer om du har frågor om förslaget:

Du kan också ringa Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00, så får du hjälp att kontakta dem.

Karta

Här kan du se förslag till avgränsning av naturreservat: