Kartor

Här finner du alla de kartor som tillsammans utgör ÖP2010.

Översiktsplanens kartor

Markanvändning

Markanvändningskartan (pdf, 10 MB)  visar helheten som framträder när du lägger ihop översiktsplanens alla tematiska kartor. Markanvändningskartan visar var intressen sammanfaller eller där det finns avvägningar att ta ställning till mellan olika frågor.

De tematiska kartorna som följer visar de olika utvecklingsprinciperna var för sig.

Stads- och landsbygdsutveckling

Kartan för stads- och landsbygdsutveckling (pdf, 7 MB)  visar hur staden och dess omgivningar kan bli attraktivare. Det handlar bland annat om hur staden kan växa på ett sätt som utnyttjar resurserna effektivt, och att och att skapa stadsliv genom att bygga fler bostäder i själva staden.

Natur- och landskapsutveckling

Kartan för natur- och landskapsutveckling (pdf, 8 MB)  visar hur staden ska utveckla de stora gröna stråken. Stråken är viktiga för att bland annat tillgodose behovet av rekreationsområden och koppla ihop stad och landsbygd.

Transportutveckling

Kartan för transportutveckling (pdf, 7 MB)  visar hur Helsingborg kan utvecklas till ett nav för lokala, regionala och nationella transporter. Det kan handla om ökad kapacitet på järnvägsnätet men även om lokala satsningar på spårburen kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät.

Verksamhetsutveckling

Kartan för verksamhetsutveckling (pdf, 10 MB) visar vad som behövs för att Helsingborg ska bli ett regionalt nav med ett dynamiskt näringsliv. Kartan visar var intressen sammanfaller eller där det finns avvägningar att ta ställning till mellan olika frågor.

Regleringar

Regleringskartan för översiktsplanen (pdf, 10 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?