Planhandlingar

Här kan du läsa de olika handlingar som tillsammans utgör ÖP 2010.

Översiktsplan 2010

Det här är huvuddokumentet. Här finner du visionen för Helsingborg 2035 och våra utmaningar. Du kan se våra strategier om att prioritera utbyggnad nära stationer, växa resurseffektivt och utvecklas till ett regionalt nav med ett dynamiskt näringsliv. Du kan läsa om profilområdena mötesplatser, boendemiljöer och logistik som visar hur vi kan nå visionen, hantera utmaningarna och förverkliga strategierna eller se vad detta innebär på olika kartor.  Översiktsplan 2010 (pdf, 9 MB)

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivningen visar övergripande vad det kan innebära för framtidens Helsingborg om vi följer stadens vision och översiktsplanens strategier, profilområden och utvecklingsprinciper. Konsekvenserna kan vara positiva eller negativa och gälla sådant som miljö, sociala aspekter eller ekonomiska frågor. Översiktsplanens konsekvenser (pdf, 1,2 MB)

Riksintressen

Här kan du fördjupa dig i de riksintressen som gäller för Helsingborg. Det kan vara ett geografiskt område, en plats eller en funktion. De är viktiga av olika skäl, till exempel för natur- eller kulturmiljö, totalförsvaret, energiförsörjning, hamnverksamhet, vägar eller en näring som fisket. Om inte kommunen skyddar och beaktar intressena i planeringen kan staten ingripa. Redogörelse för riksintressen och allmänna intressen (pdf, 500 kB) .

Samråd och utställning

Samråd respektive utställning är två viktiga tillfällen under processen med att ta fram en översiktsplan då planförslaget skickas på remiss, ställs ut och presenteras så att intresserade och berörda kan lämna synpunkter. I samrådsredogörelsen respektive utställningsutlåtandet kan du läsa vad myndigheter, kommuner, Helsingborgs stad, organisationer och enskilda personer tyckte vid respektive tillfälle.

Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2010 (pdf, 700 kB).
Utställningsutlåtande för Översiktsplan 2010 (pdf, 4,7 MB) .

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?