Om arbetet med Översiktsplan 2021

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men en viktig ledstjärna för framtiden. Den behandlar alla de frågor som man bör ta hänsyn till i stadsplaneringen och fungerar som arbetsredskap för våra politiker och stadsplanerare.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att vi ska ta fram en ny översiktsplan som ska antas av kommunfullmäktige senast i september 2021.

Det finns en gällande översiktsplan som täcker hela kommunen, Översiktsplan 2010, och så har vi de så kallade ändringarna av översiktsplanen. De senare gäller för ett särskilt område eller tätort, till exempel Stadsplan 2017, H+ området och Allerum/Hjälmshult med flera. Det finns även en översiktsplan för vindkraft.

Läs mer om Helsingborgs gällande översiktsplaner.

Vi arbetar med en ny översiktsplan, Översiktsplan 2021

Vi har påbörjat arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP2021. Den kommer att ha fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

Helsingborg växer, vilket ställer krav på att vi har en aktuell översiktsplan som behandlar frågor som exempelvis behovet av mark för bostäder och verksamheter för en fortsatt tillväxt. Det gäller också hur vi ska utveckla kommunen på ett hållbart sätt genom en robust och hållbar infrastruktur, klimatanpassning, havsplanering och en grön- och blåstruktur.

I översiktsplanen behöver vi också behandla frågan om hur relationen mellan staden och de mindre orterna samt tätorter och landsbygd ser ut och hur den bäst bidrar till hela kommunens utveckling. Målet är att den nya översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i september 2021.