Pålsjö

Pålsjö skog används av många helsingborgare, det har höga naturvärden och är samtidigt en attraktiv boendemiljö. Den långsiktiga utvecklingen har utretts och definierats genom arbete med en ändring av översiktsplanen för Pålsjö.

Avslutad utställning och remiss

Här kan du läsa förslag till ändring av översiktsplanen för Pålsjö som var på utställning i december 2013 till januari 2014. Omkring sjuttio personer kom på öppet hus i stadsbyggnadshuset för att diskutera förslaget.

Naturreservat Pålsjö

Pålsjö naturreservat bildades 19 april 2016. Då beslutade kommunfullmäktige beslutade att anta naturreservatet. Läs mer om Pålsjö naturreservat.

Studie om spårvägar

Helsingborg har tillsammans med Höganäs studerat möjligheterna att införa spårvägstrafik mellan orterna. Nu görs en fördjupad utredning av två alternativ till sträckningar mellan Laröd och Maria som delvis berör Pålsjöområdet. Den ska leda fram till förslag om vilken sträckning som är lämpligast ur samhällsekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Här kan du läsa mer om spårvägar i Helsingborg.

Att stärka långsiktig utveckling i Pålsjö

Pålsjö ska fortsätta vara ett populärt natur- och rekreationsområde och bidra till Helsingborgs attraktivitet. Genom åren har olika idéer kring Pålsjös utveckling diskuterats i många sammanhang. Översiktsplanen visar förslag på hur områdets förutsättningar och värden kan utvecklas på lång sikt genom att bland annat föreslå lämpligt område för naturreservat och pröva var eventuell ny bebyggelse kan vara möjlig.

Tidplan (med reservation för ändringar)

  • Våren 2013: samråd av planförslag med öppet hus
  • Höst/ vinter 2013/ 2014: utställning av planförslag med öppet hus
  • 2014: sammanställning av inkomna synpunkter och uppdatering av planförslaget.
  • 2015: vi avvaktar fortsatt arbete och inväntar process kring bildande av naturreservat och val av spårvägssträckning.

Samråd under sommaren 2013

Översiktsplanen var på samråd och remiss under vår/ sommar 2013. Ett hundratal personer kom på öppet hus i villa Thalassa för att höra presentationer och ställa frågor. I samrådsförslaget fanns fyra olika tänkta scenarier som togs fram för att testa alternativa vägval för framtida utveckling i Pålsjö. Scenarierna har efter samrådet omarbetats till ett slutligt förslag som du kan se i utställningshandlingen.

Översiktsplanen är en långsiktig strategi

Översiktsplanen visar vägen och ger stöd åt fortsatt planering och långsiktig utveckling av våra miljöer. Den visar också vilka ställningstaganden som krävs för en hållbar utveckling. Översiktsplanen utreder ett områdes förutsättningar och visar de stora dragen i framtida mark- och vattenanvändning och den miljöpåverkan som planförslaget kan innebära. Här kan du läsa mer om översiktsplanering.

Frågor om arbetet

Kontakta Ann-Marie Cvitan Trellman, samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 53 27.
E-post: ann-marie.cvitan.trellman@helsingborg.se.