Vad är Stadsplan 2017?

Helsingborg är en populär stad och antalet invånare ökar med över 2000 personer per år. Det innebär att vi behöver bygga mycket mer överallt och göra plats för fler helsingborgare och allt som vi alla behöver för att leva ett gott liv. Stadsplan 2017 visar hur vi kan göra detta fram till år 2035.

Stadsplanen är antagen

Kommunfullmäktige antog Stadsplanen den 21 november. Du kan ta del av Stadsplanen här.

Detta är Stadsplan 2017

Arbete med Stadsplan 2017 har gjorts för att få ett stöd för kommande planering och projekt inom ett avgränsat geografiskt område, Helsingborgs centralort. Stadsplanen ger svar på vad och var vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och hållbar.

Syftet med stadsplanen är att hitta plats för allt det som behövs i en växande stad.  Detta kallas för förtätning, vilket är en av stadens huvudstrategier för hur Helsingborg ska växa. Den beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden. Det handlar om många stora och viktiga frågor. Till exempel att vi har bostäder till alla, att barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att vi har gröna miljöer där vi kan röra oss, att vi kan ta hand om regnvatten, att vi har utrymme för arbetsplatser, att vi kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel, bil med mera.

Hela staden behöver växa

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Helsingborgs kommunomfattande översiktsplan ÖP2010 täcker hela kommunens yta. Du kan ta del av den här. Helsingborg kommer att växa både innanför och utanför stadsplanens område. Det handlar inte om det ena eller det andra, utan om både och. Det finns redan politiska beslut om hur och var vi ska bygga i områden utanför centralorten. Det är bland annat Helsingborgs översiktsplan (ÖP2010) och översiktsplan för H+ området samt översiktsplan för Allerum-Hjälmshult.

Processen

Stadsplan 2017 togs fram genom en särskild projektorganisation där många tjänstepersoner från flera olika förvaltningar medverkade. Vi hade dialog med invånarna vid tre perioder då vi diskuterade var och hur vi kan bygga framtidens Helsingborg. I den tidiga dialogen hämtade vi kunskap om människors vardag i Helsingborg. Vid samråd respektive utställning visade vi förslaget till stadsplan och samlade in synpunkter. Efter de tillfällena bearbetade vi alla synpunkter som kom in, presenterade för våra förtroendevalda och justerade stadsplanen. Kommunfullmäktige antog stadsplanen den 21 november 2017.  Du kan läsa mer om processen här och i Stadsplan 2017, se flik 11 om processen.

Frågor om arbetet

Kontakta oss på översiktsplaneavdelningen på sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se.