Vad är Stadsplan 2017?

Helsingborg är en populär stad och antalet invånare ökar med över 2000 personer per år. Det innebär att vi behöver bygga mycket mer överallt och göra plats för fler helsingborgare och allt som vi alla behöver för att leva ett gott liv. I Stadsplan 2017 ger vi ett långsiktigt förslag på hur vi kan göra detta fram till år 2035.

Tidplan för antagande

Stadsbyggnadsnämnden ska tillstyrka förslaget till stadsplan den 19 oktober 2017. Därefter kommer kommunfullmäktige att ta upp stadsplanen för ett beslut om antagande den 21 november. Efter antagandet kan du ta del av Stadsplan 2017 här.

Utställningen är avslutad

Utställningen av stadsplanen pågick mellan 22 april och 22 juni 2017. Då kunde du möta oss i stadsbyggnadshuset alla vardagar, inklusive en kväll i veckan. Vi har även varit på Stadsbiblioteket och Väla, där vi mötte många intresserade personer som ställde frågor och diskuterade förslaget till stadsplan med oss och våra politiker.

Efter utställningen har vi ställt samman alla synpunkter och förberett förslaget till stadsplan så att kommunfullmäktige kan anta den under hösten/ vintern 2017.

Ett avslutat samråd

Stadsplan 2017 var på samråd mellan 23 juni och 23 september 2016. Vi har sammanfattat och redovisat alla synpunkter från bland andra privatpersoner, föreningar, myndigheter och organisationer som har skickats in under samrådet. Detta har varit ett underlag som våra förtroendevalda politiker har haft med sig i fortsatta diskussioner och avvägningar kring olika frågor.

Hela staden behöver växa

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Det är Helsingborgs kommunomfattande översiktsplan ÖP2010 som täcker hela kommunens yta och som du kan läsa mer om här. Helsingborg kommer att växa både innanför och utanför stadsplanens område. Det handlar inte om det ena eller det andra, utan om både och. Det finns redan politiska beslut om hur och var vi ska bygga i områden utanför centralorten. Det är bland annat Helsingborgs översiktsplan (ÖP2010) och översiktsplan för H+området samt översiktsplan för Allerum-Hjälmshult.

Detta är Stadsplan 2017

Arbete med Stadsplan 2017 har påbörjats för att få ett stöd för kommande planering och projekt inom ett avgränsat geografiskt område, Helsingborgs centralort. Stadsplanen ska kunna ge svar på vad och var vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och hållbar. Samrådsförslaget var ett första förslag på hur detta kan ske.

Syftet med stadsplanen är att hitta plats för allt det som behövs i en växande stad.  Detta kallas för förtätning, vilket är en av stadens huvudstrategier för hur Helsingborg ska växa. Den beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden.

Det handlar om många stora och viktiga frågor. Till exempel att vi har bostäder till alla, att barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att vi har gröna miljöer där vi kan röra oss, att vi kan ta hand om regnvatten, att vi har utrymme för arbetsplatser, att vi kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel, bil med mera.

Frågor om arbetet

Kontakta oss på översiktsplaneavdelningen på sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se.