Stadsplan 2017 med fokus på kolonier, odlingslotter och rekreationslotter

Helsingborg är en populär stad som växer. Vi behöver göra plats för fler helsingborgare och allt som vi behöver för att leva ett gott liv. Stadsplan 2017 är en översiktsplan som ger ett första förslag på hur vi kan göra detta.

Det handlar om många stora och viktiga frågor. Till exempel att vi har bostäder till alla, att barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att vi har gröna miljöer där vi kan röra oss, att vi kan ta hand om regnvatten, att vi har utrymme för arbetsplatser, att vi kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel, bil med mera.

Detta är Stadsplan 2017

 • Stadsplanen är ett förslag till en översiktsplan för Helsingborgs centralort.
 • En översiktsplan är en långsiktig strategi som inte är juridiskt bindande.
 • Stadsplanen fokuserar på hur Helsingborg ska utvecklas successivt fram till år 2035.
 • Stadsplanen beskriver hur vi kan utveckla och använda marken för att få plats med alla behov som vi och framtidens helsingborgare kommer att ha om vi blir 175 000 invånare i Helsingborgs stad år 2035, vilket befolkningsprognosen visar.

Hela staden behöver växa

Helsingborg kommer att växa både innanför och utanför stadsplanens område. Det handlar inte om det ena eller det andra, utan om både och. Det finns redan politiska beslut om hur och var vi ska bygga i områden utanför centralorten. Det är bland annat Helsingborgs översiktsplan (ÖP2010) och översiktsplan för H+området.

Processen

 • Förslaget till stadsplan har tagits fram genom en projektorganisation där många tjänstepersoner och förvaltningar har medverkat.
 • Stadsplanen var under samrådet ett tjänstemannaförslag som politikerna inte hade tagit ställning till.
 • Remissen, det vill säga samrådet, innebar att vi presenterade förslaget och hämtade in synpunkter från bland annat invånare, myndigheter och företag.
 • Efter samrådet har politikerna tagit utgångspunkt i synpunkterna för att göra avvägningar och ställningstaganden för det fortsatta arbetet.
 • Förslaget till stadsplan har justerats och bearbetats. Det slutliga förslaget kommer att ställas ut under våren 2017 för synpunkter. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om utställning 20 april.
 • Politikerna i kommunfullmäktige är de som antar det färdiga förslaget, förmodligen under vintern 2017.

Vilka ändringar har gjorts?

Vi har justerat stadsplanen efter de inkomna synpunkterna i samrådet samt det politiska inriktningsbeslutet.

Stadsplanens politiska styrgrupp fattade i december ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet inför utställning. Här kan du läsa minnesanteckningar från den politiska styrgruppens möte 161207 (pdf, 85 kB). Informationen har skickats till alla styrelser i koloniföreningar (december 2017) för vidare spridning deras medlemmar.

De punkter i inriktningsbeslutet som berör odlingslotter och kolonier innebär bland annat att vi i det fortsatta arbetet med stadsplanen ska fortsätta att utreda möjligheterna för

 • Skola och förskola för Dalhem/ Drottninghög/ Fredriksdal i området vid Fredriksdal/ Filborna.
 • Möjliggörande av bostäder och stadsodling på Tuppens rekreationslotter.
 • Att göra odlingslotts- och koloniområden öppna och tillgängliga för alla helsingborgare, samt möjliggöra för förskola och andra publika verksamheter.
 • Skola, förskola, bostäder, vård och grönstruktur på Mejeriet. Planläggningen av området kan inte invänta stadsplanen utan behöver påbörjas snarast på grund av skolbehovet.

För övriga av dagens odlingslotts- och koloniområden föreslår vi inom stadsplanen ingen förändrad markanvändning.

Hur får jag information?

Stadsplanen är på utställning 22 april till 22 juni 2017. Då finns förslaget tillgängligt på helsingborg.se/stadsplan2017 samt i stadsbyggnadshuset med flera ställen. Mer information om datum och tider kommer att finnas här när utställningen börjar.

Information till kolonister

Onsdag 31 augusti 2016 hade vi ett informationsmöte för cirka 700 intresserade personer om stadsplanen med fokus på kolonier och odlingslotter. Att eventuellt förändra odlingslotts- och koloniområden är en process som kommer att ta lång tid. Detaljer om hur och när måste i så fall utredas vidare, om förslaget går vidare mot beslut.

Koloniernas kulturhistoriska värden

Kulturförvaltningen har tagit fram en förstudie kring koloniområden i Helsingborg (2008). Förstudien visar att det finns kulturhistoriska värden av olika omfattning i alla områden. Två områden med särskilt höga värden är Närlunda koloniförening och Ringstorps sommarstad.  Underlaget är inte politiskt antaget.