Donationen från Gisela Trapp

År 1918 donerade änkan Gisela Trapp mark till Helsingborgs stad enligt sin avlidne makes önskan som ett tecken på hans kärlek för sin hemstad.

Kartan i donationsbrevet visar flera olika färglagda områden som Helsingborgs stad har mottagit för olika framtida ändamål genom donation, bland annat området där Fredriksdals friluftsmuseum samt de två koloniområdena Sommarbyn Tornet och Brytstugans koloniförening ligger idag.

Hur ska donationen användas?

Av donationsbrevet framgår följande: ” Öfvriga delen af den till staden skänkta egendomen- eller det å nämnda karta med blå färg och bokstäverna D,J,K,L,M,N, E betecknade området, skall stå under stadens Drätselkammares förvaltning. Denna jord bör i den mån försäljning af tomter därifrån ej sker och jorden ej tages i användning för något av stadens behof, göras räntebärande genom utarrendering i farmlotter- så att intet jordbruk drifves av själfva gården. Vid utarrendering af farmlotter böra stadens innevånare äga företräde”

I den kulturhistoriska förstudien Koloniområdena i Helsingborg (pdf, 11 MB) kan man läsa följande korta påstående om Brytstugans koloniområde och Tornets sommarby på sidan 59 ” Marken donerades till staden av Gisela Trapp redan 1918 till förmån för farmarlotter för självhushåll”. Vid fördjupad studie av de ursprungliga donationsbreven framgår att marken ska användas av staden själv eller försäljas, och att man i väntan på detta kan arrendera ut den i så kallade farmlotter, motsvarande dagens kolonier eller odlingslotter. Den kulturhistoriska förstudien var med andra ord lite för kortfattad för att den riktigta betydelsen tydligt skulle framgå.

Här kan du läsa gåvobrev inklusive karta med teckenförklaring (pdf, 1,5 MB).

Utredning av historiska gränser och nya fastighetsgränser

Genom processen med Stadsplan 2017 har det uppstått frågor om donationer av mark. För att reda ut begreppen har Lantmäteriet gjort en fördjupad utredning av de historiska gränserna för den mark som donerades till Helsingborgs stad av Gisela Trapp. Utredningen visar att det som i den aktuella donationskartan är blått, idag motsvarar områdena där Tornets sommarby och Brytstugans koloniförening ligger.

Donationen finns idag på tre olika fastigheter, Filborna 30:1, Filborna 30:7 och Filborna 30:8.

Filborna 30:1 köptes in av Helsingborgs stad år 1890, och delar av den donerade marken har sedan lagts till denna fastighet. Från Filborna 30:1 har det sedan styckats av delar, bland annat Filborna 30:7 och Filborna 30:8. Sommarbyn Tornet ligger helt på fastigheten Filborna 30:8 och Brytstugans Koloniförening har delar på alla tre fastigheterna idag.

Här kan du se utdrag ur lagfarten för Sommarbyn Tornet (99 kB).