Tyck om Helsingborg

Du som bor, arbetar eller besöker Helsingborg vet mycket om ditt område, din vardag och din stad. Vi har genomfört en tidig dialog inom stadsplan 2017 under våren 2016 för att prata med människor om vilka platser i Helsingborg som bidrar till livskvalitet i vardagen och vilka platser som kan utvecklas.

Vi har använt oss av ett digitalt dialogverktyg med en karta som har funnits på helsingborg.se. Som ett komplement har vi även genomfört omkring 20 pop-up dialoger där vi har varit på olika evenemang och välbefolkade platser i staden. Vi har träffat och pratat om stadsutveckling med människor på bland annat Stadsbiblioteket och Dunkers kulturhus. Vi har varit på evenemang som I love Helsingborg, Trädgårdsvår och Bomässan. Vi har haft dialogtillfällen för näringsliv och cityföreningen samt ungdomar i högstadiet/ gymnasiet. Syftet med att genomföra en digital dialog har varit att göra den mer tillgänglig och underlätta för människor att medverka även hemifrån som ett komplement till våra träffar. Det har också varit populärt att läsa vad andra har tyckt om sin stad.

Vi har fått totalt 1260 synpunkter som har varit värdefull kunskap till det tidiga arbetet med stadsplanen likväl som till den fortsatta processen. Vi har fått ta del av vad människor tycker om sin vardag i staden och vi har kunnat se vilka frågor som engagerar mest och var på kartan platserna finns. De allra flesta synpunkterna, 20 procent, handlar om att det behöver byggas bostäder av olika sorter och storlekar. Nästan lika många kommentarer handlar om att bevara och utöka grönska, park och rekreation. Flera kategorier utgörs av omkring 10 procent av synpunkterna vardera. Det handlar om att hållbara transportslag som kollektivtrafik, gång och cykel behöver utökas, förbättras och göras tillgängligare. Det handlar också om mer service, trygghet och bättre integration. Lika många fokuserar på fler mötesplatser och kultur samt att handeln i stadskärnan bevaras. Motsvarande andel handlar om att minska bilanvändande, buller eller öka antalet parkeringsplatser vilket är lika vanligt som åsikter om fler aktiviteter i centrum samt lekplatser, utegym och sporthallar.