Vege

Vegeområdet, söder om Skälderviken, har stor utvecklingspotential med sin goda livsmiljö och sina höga natur- och rekreationsvärden. Vegeprojektet är ett samarbete mellan Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Fokus i Vegeprojektet ligger på boende, kommunikationer, turism och rekreation, att stärka sambandet mellan städerna Höganäs och Ängelholm samt att utveckla samarbetet mellan kommunerna. En viktig del är att verka för tillkomsten av en ny station i Vege när Västkustbanan byggs ut till dubbelspår på sträckan. En stationsby med ett attraktivt och naturnära boende som kan ge ett tillräckligt resandeunderlag för stationen diskuteras. Stationssamhället Vege finns även utpekat i Helsingborgs översiktsplan.

Nystart för ändring av översiktsplan

En del i visionen är att ta fram en översiktsplan för Vegeområdet som är gemensam för de tre kommunerna Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Det första steget till en gemensam översiktsplan togs 2006. Här kan du läsa de handlingar som var på samråd då, samrådshandlingen (del 1) och samrådshandlingen (del 2). Eftersom Trafikverkets utbyggnad av dubbelspåret flyttades fram i tiden och flera frågor behövde studeras, sköts planarbetet på framtiden.

Under 2014 och 2015 har vi fokus på att ta fram underlag till Trafikverkets arbete med en järnvägsplan för Västkustbanan så att det förbereds för en framtida station vid kommande utbyggnad till dubbelspår.

Utvecklingsprojekt i Vege

Här kan du se ett urval av projekt som också berör området.

Frågor kring pågående arbete

Kontakta Gertrud Egnell, projektledare, telefon 042-10 52 29, e-post: gertrud.egnell[at]helsingborg.se.