Färdmedelsfördelning

Varje år görs en nationell resvaneundersökning som ger en övergripande bild av färdmedelsfördelningen för bland annat Helsingborg. Undersökningen görs av Trafikanalys.

För att få ett tillräckligt underlag på kommunnivå har behövs ett medelvärde för fem år bakåt i tiden användas. Det är också en eftersläpning av redovisningen. Det senaste året som statistik finns för är 2016. I jämförelse med året innan ser det ut som om andelen resor med bil ökat något från, 49 till 52 procent mellan 2015 och 2016.

Vart femte år görs också en regional resvaneundersökning. Den genomfördes senast 2013. Det är resultatet från denna som vi utgått ifrån när vi tagit fram nya mål om färdmedelsfördelning i trafik- och cykelplanerna. En ny regional resvaneundersökning (RVU) kommer att genomföras under 2018.