Luftkvaliteten i Helsingborg

Helsingborgs stad arbetar kontinuerligt med att maximera gång- och cykeltrafiken, optimera kollektivtrafiken och balansera biltrafiken. Det är åtgärder som i förlängningen bör leda till successivt mindre luftföroreningar i tätorten. Nedan följer en sammanfattning av miljöförvaltningens årsrapport för 2017.

Du kan läsa mer om luften i Helsingborg och ta del av miljöförvaltningens årsrapport för 2017 här. 

Mätresultat från 2017 för kvävedioxid visar att Helsingborg klarar miljökvalitetsnormen i både tak- och gatunivå.  Under året har två överskridanden av normens inträffat på mätplats ”Södra Stenbocksgatan”. Inga dygn har överskridit normen på mätplats ”HBG norr sträcka 6, Drottninggatan”. Normen tillåter sju överskridanden per mätplats under ett kalenderår.

Årsmedelvärdena för kvävedioxid klarar miljökvalitetsnormen med god marginal. För mätplats Södra Stenbocksgatan blev årsmedelvärdet samma som för 2016.  På mätplats Drottninggatan blev årsmedelvärdet betydligt lägre än 2016.

För partiklar (PM10) blev årsmedelvärdet 16,3 µg/m3. Miljökvalitetsnormens dygnsvärde överskreds vid tolv tillfällen. Normen tillåter 35 dygnsöverskridanden under ett kalenderår samtidigt som årsmedelvärdet inte får överskrida 40 µg/m3.

Övriga ämnen som vi mäter, som svaveldioxid och ozon, visar på låga värden för 2017. Två extremvärde har dock registrerats för svaveldioxid. Detta var den 15 juni för timmarna 17:00 och 18:00. Det har inte gått få någon förklaring till vad som kan ha orsakat de uppmätta halterna under dessa två timmar.

Även om utförda mätningar och beräkningar indikerar på att Helsingborg klarar miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innevarande och kommande år, är det viktigt att fortsätta att arbeta för att minska luftföroreningarna i Helsingborg. Miljökvalitetsnormer är absoluta gränsvärden som anger en högsta acceptabla föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och miljön. Flera luftföroreningar har skadeverkningar även under nivån för miljökvalitetsnormerna. Halterna överskrider på flera platser fortfarande målsättning för miljömålet Ren luft. Särskilt känsliga befolkningsgrupper bör beaktas.