Trafiksäkerhet och olycksutveckling

Sammanställningen av olycksstatistiken är baserad på utdrag ur den nationella trafikolycksdatabasen Strada, som bygger på uppgifter från polisen och akutsjukvården. Analyserna utgår ifrån rapporterade trafikolyckor som medfört personskada. Antalet olyckor gäller hela kommunen det vill säga inte enbart på vägar och gator som kommunen ansvarar för.

Antalet trafikolyckor med personskada minskar i Helsingborg. År 2017 rapporterades 812 trafikolyckor, vilket var en minskning med 81 olyckor jämfört med året innan.

Även antalet personer som skadats i trafikolyckor minskar sett över tid. År 2017 skadades 908 personer, vilket var 94 färre än året innan.

Antal trafikolyckor 2012-2017: 2012 1 044, 2013 1046, 2014 1 014, 2015 865, 2016 893, 2017 812.

Antal trafikolyckor med personskada åren 2012–2017. (Källa: Strada)

Antal personer som dödats eller skadats i trafikolyckor 2012-2017 (källa: Strada). 2012 1 177, 2013 1 161, 2014 1 152, 2015 979, 2016 1 002, 2017 908.

Antal personer som dödats eller skadats i trafikolyckor 2012-2017 (källa: Strada)

Ungefär sex av tio personer som dödades eller skadades i trafiken förra året var oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare och cyklister. Ungefär en tredjedel skadades i personbil.

Sjukhusen klassificerar skador enligt ett system där varje skadas allvarlighetsgrad graderas och läggs ihop, vilket resulterar i en ISS-kod (Injury Severity Score). Under 2017 avled två personer till följd av trafikolycka, 55 personer fick allvarliga skador (ISS >9) och 229 personer skadades måttligt (ISS 4-8). De allra flesta, 622 personer, skadades lindrigt (ISS >3).

Fördelning av skadade per trafikantgrupp 2017 (källa: Strada). Fotgängare 37%, Cykel 22%, Personbil 31%, Moped 3%, Motorcykel 2%, Övrigt 5%Fördelning per skadegrad 2017 (källa: Strada). Lindriga skador 622 st, 68,5%, Måttliga skador 229 st, 25,2%, Allvarliga skador 55 st, 6,1%, Döda 2 st, 0,2%

Fördelning av antalet skadade per trafikantgrupp  respektive fördelning per skadegrad 2017. (Källa: Strada)

Ett av målen i Cykelplan Helsingborgs stad 2017–2023, som antogs under 2017, innebär att antalet dödade och skadade cyklister fortlöpande ska minska. Olycksstatistiken för 2017 visar att 198 cyklister skadades under året, vilket följer en positiv nedåtgående trend för de senaste sex åren.

Antalet dödade och skadade fotgängare varierar lite mer per år, vilket till viss del kan bero på väderförhållandena under vinterhalvåret. Utvecklingen visar ändå en tydlig nedåtgående trend. Under 2017 skadades 339 fotgängare. Drygt 85 procent av dem var singelolyckor, det vill säga fallolyckor.

Antalet cyklister som dödats eller skadats i trafikolycka 2012-2017 (källa: Strada). 2012 251, 2013 257, 2014 233, 2015 234, 2016 236, 2017 198.

Antalet cyklister som dödats eller skadats i trafikolycka 2012-2017 (källa: Strada)

Antalet fotgängare som dödats eller skadats i trafikolycka 2012-2017 (källa: Strada). 2012 387, 2013 448, 2014 411, 2015 323, 2016 357, 2017 339

Antalet fotgängare som dödats eller skadats i trafikolycka 2012-2017 (källa: Strada)