Vart är vi på väg?

Här förklarar vi varför utvecklingen ser ut som den gör, om de åtgärder som planeras framöver behöver ses över för att nå de mål vi har för trafikutvecklingen samt hur vi ska tolka utfallet av trafikutvecklingen. Behövs fler åtgärder för att nå färdmedelsmålen eller är vi på rätt väg?

Statistiken visar att både stadsbussresandet och cykeltrafiken minskar. Regionbusstrafiken har däremot ökat. Totalt har antalet resor med buss ökat då ökningen av antalet resor med regionbuss var större än minskningen i stadsbusstrafiken.

Biltrafiken i det yttre vägnätet ökar liksom den tunga trafiken men biltrafikflödet inne i Helsingborgs centrala delar har minskat på de större gatorna. Trafiken har ökat på Södra och Mellersta Stenbocksgatan vilket kan härledas till ombyggnationerna på Järnvägsgatan.

Detta betyder att de stora investeringar och ombyggnationer som pågår, framförallt runt Drottninggatan och Järnvägsgatan men även andra byggprojekt som varit igång under 2017, påverkat helsingborgarnas resmönster och färdvägar. Även VA- och fjärrvärmearbeten har inneburit omledning av busstrafiken och punktligheten för stadsbusstrafiken har sjunkit under året. Det har i sin tur lett till minskat resande.

En anledning till att antalet regionbussresor har ökat kan vara att stadsbussarnas hållplatser vid Helsingborg C under en längre period varit flyttade och att en del resenärer därför valt att åka mer lokala resor med regionbusstrafiken, till exempel till Stattena. Syftet med de större ombyggnationerna är att förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafiken. Där kommer de stora effekterna först när allting är färdigt. Eftersom projektet för Drottninggatan och Järnvägsgatan kommer att pågå även under 2018 kan vi förvänta oss en fortsatt effekt av bygget även om de delar av byggnationerna som är färdiga kan innebära en lokal förbättring.

I december 2017 ändrade Skånetrafiken tidtabellerna och la in mer tid i dem på grund av de större ombyggnationerna. Det syftar till att få en bättre punktlighet under 2018 och därmed dämpa den nedåtgående trenden i resandet.

Helsingborg hade under 2017 en befolkningsökning på cirka två procent och 31 december 2017 var vi 143 304 invånare. För att nå färdmedelsmålen och öka andelen cyklister eller kollektivtrafikresenärer hade utvecklingen för dessa färdslag behövt vara större än två procent. Med nuvarande statistik pekar utvecklingen på en minskning av färdmedelsandelarna för de hållbara trafikslagen.

Helsingborg bygger just nu för fler invånare och för bättre och smartare infrastruktur. År 2035 förväntas vi vara 175 000 invånare, vilket innebär att det behövs stora investeringar i infrastrukturen. I stadens investeringsbudget finns därför med fortsatta satsningar på en utbyggnad av cykelinfrastrukturen och kollektivtrafiknätet, där bland annat HelsingborgsExpressen invigs 2019.

En stor andel av infrastrukturinvesteringar de kommande tre åren går till åtgärder som på något sätt bidrar till cykling.  Vi behöver göra stora satsningar på kollektivtrafik och cykling de kommande åtta åren. I den investeringsbudget som finns, finns medel avsatta för det med prioriterade åtgärder. Det har inte på flera år satsats så mycket på kollektivtrafik som det görs nu. De stora effekterna av dessa investeringar kommer först om något år när de större projekten blivit färdiga och satt sig i Helsingborgarnas medvetande. Då blir det också blir lättare att rekrytera nya cyklister och kollektivtrafikresenärer.

Totalt sett ser vi den nedgående trenden under året som en tillfällig nedgång som mycket beror på de byggprojekt som pågår. Med de stora satsningar på cykel och kollektivtrafik som redan finns i budgeten bör denna trend kunna vändas till en positiv trend som tydligare går mot målen. Skulle den negativa trenden hålla i sig behöver vi ser över prioriteringar av viktiga cykelinvesteringar och andra åtgärder och eventuellt tidigarelägga dem.

Rekommendationen är att fortsätta arbetet med nya cykelvägar och förbättringar i kollektivtrafiken samt att avvakta effekterna för de stora investeringar som genomförs och som ligger i budgeten. För att förstärka effekterna är det viktigt att arbeta vidare med fler åtgärder för att påverka helsingborgarnas beteende när det gäller val av färdmedel.  Vi behöver även arbeta aktivt med parkeringsfrågan för hela staden för att nå de färdmedelsmål som finns.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right