Medborgarenkät

Under hösten 2011 fick ett slumpmässigt urval av 2 500 helsingborgare svara på hur de vill att framtidens trafik ska vara i stadskärnan. Eftersom 58 procent av de utvalda svarade på undersökningen ger resultatet en representativ bild av hur helsingborgare mellan 18 och 75 år vill att trafiken i stadskärnan ska utvecklas.

I enkäten ställdes frågan “Hur vill du ha gatorna och trafiken i Helsingborgs stadskärna?” där deltagarna fick ta ställning till tre olika framtidsbilder för trafiken i stadskärnan. Majoriteten, närmare 80 procent, önskar en mer restriktiv utformning av trafiken i stadskärnan när det gäller biltrafik och parkering än vad som är fallet idag. Alternativen som de fick ta ställning till var;

  • A. Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme för bilarna
  • B. Lägre hastigheter inom Helsingborgs stadskärna.
  • C. Mer gatuutrymme för gång, cykel och buss.

Här kan du läsa resultaten från enkätundersökningen (pdf, 897 kB)

Slutsatser

Med utgångspunkt i resultaten bör stadskärnan i Helsingborg i högre grad än idag vara utformad för att förbättra förutsättningarna för cyklister, fotgängare och kollektivtrafikens resenärer. Detta på bekostnad av tillgänglighet för biltrafik och möjligheter att parkera bilen. En stor majoritet av Helsingborgs invånare anser att en sådan förändring skulle bidra till en mer attraktiv stadskärna.

  • Fyra av tio personer stödjer långtgående förändringar där prioriteringen av fotgängare, cyklister och busstrafik ökar avsevärt i jämförelse med idag.
  • En tredjedel av de som svarade förespråkar något mer försiktiga åtgärder där bilar får trafikera stadskärnarn, men i lägre hastighet och på ett mer begränsat utrymme jämfört med idag.
  • En femtedel tycker att stadskärnan i större utsträckning bör öppnas upp för ytterligare biltrafik och att vi bör använda mer utrymme för parkeringsplatser.