Landborgskopplingen

Landborgskopplingen ingick i ett större arbete för att utveckla Helsingborgs centrum. Syftet med passagen var att jämna ut stadens nivåskillnader, göra det enklare för gående och cyklister att ta sig fram samt göra lättare för den som kör bil att enkelt och smidigt nå centrala Helsingborg utan att behöva ta sig genom city.

Beslut i kommunfullmäktige 22 november 2018

Den 22 november 2018 beslutade kommunfullmäktige att inte godkänna investeringen i Landborgskopplingen. Därmed avslutas projektet.

Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige har stadsbyggnadsförvaltningen utrett hur Helsingborgs stadskärna kan bli mer tillgänglig och ge bättre förutsättningar för stadslivet genom en ny koppling till centrum för gående och cyklister. I samband med utredningen har stadsbyggnadsförvaltningen utfört en rad fördjupade utredningar med bland annat arkeologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar.

Den 22 november 2018 beslutade kommunfullmäktige att inte godkänna investeringen i Landborgskopplingen. Därmed avslutas projektet.

Så här såg planeringen ut innan beslutet:

Planering tillsammans med entreprenören NCC

Projektet Landborgskopplingen är indelat i olika faser och vi är nu inne i fas 1, systemhandlingsfasen. Det innebär att vi, tillsammans med NCC, håller på att utreda vilka funktioner och tekniska lösningar som är möjliga och hur utredningen ska se ut, samt tar fram en detaljerad tidplan och kostnadsplan. Vi har särskilt fokus på att lösa möjligheter kring cykel och tillgänglighet. I denna första fas ingår ingen byggnation.

Bygglov och tillstånd

Vi söker bygglov för olika delar av projektet. Vi söker också olika tillstånd hos länsstyrelsen.

Arkeologiska undersökningar

I augusti och september 2017 genomförde vi en arkeologisk förundersökning i delar av Rosenträdgården och området runt omkring. Det har vi gjort för att undersöka vad det finns för fornlämningar där för att sedan kunna göra en slutlig arkeologisk undersökning. Rosenträdgården är återställd efter den arkeologiska förundersökningen och är öppen för alla att använda och vistas i tills den arkeologiska undersökningen börjar.

Förbereder träd och buskar

Vi arbetar tillsammans med en arborist (trädexpert) och har genomfört rotbeskäring för att förbereda och skydda de växter som tillfälligt flyttas inför arkeologisk slutundersökning.

Hur blir det sen?

  • Vi kommer att återskapa Rosenträdgården till en liknande och i många delar bättre trädgård efter att entreprenaden är färdigställd.
  • Billeplatsen, Hallbergs trappor, Drottning Margaretas gata och Himmelriksgränden kommer att rustas upp i samband med projektet.
  • Trygghetsupplevelsen är en mycket viktig aspekt och vi kommer att arbeta med ljus- och färgsättning, skapa riktade aktivitetsytor samt öppnare och mer inbjudande ytor.
  • Verksamheter som är öppna stora delar av dygnet bidrar till att öka trygghetsupplevelsen.

Landborgskopplingen ska

  • förenkla för gående och cyklister. Det ska bli enklare att ta sig ner och upp för Landborgen för att ta sig till exempelvis Knutpunkten, Lasarettet, Olympiaområdet och till skolor.
  • avlasta city från biltrafik. Bilister kan använda parkeringen i Landborgskopplingen som centralt parkeringsgarage. Garaget ska ha plats för runt 600 bilar.
  • förbättra parkeringsmöjligheterna för cyklister genom att erbjuda väderskyddad parkering. Garaget ska ha plats för runt 600 cyklar.
  • erbjuda en trygg och tillgänglig koppling med rulltrappor och hissar uppför och nerför Landborgen.