Åtgärder för säkrare trafik på tre platser längs Sockengatan

Nu gör vi det enklare och säkrare för den som går och cyklar längs Sockengatan. Vi gör åtgärder på tre platser och går allt som planerat är vi helt klara innan sommaren. Det vi gör ska också dämpa hastigheten längs gatan.

Det här gör vi:

Vi bygger en upphöjd gång- och cykelöverfart över Sockengatan strax söder om busshållplatsen Rosengården Ö. Upphöjningen hjälper till att sänka hastigheten och uppmärksammar bilister på gående och cyklister. Det blir också enklare och säkrare att passera för den som går och cyklar. Överfarten får också så kallade taktila stråk, det vill säga räfflade plattor i marken som visar färdvägen för till exempel synskadade. Här rätar vi även ut gång- och cykelvägen längs Sockengatans västra sida för att underlätta för gående och cyklister.

Vi bygger en tydlig överfart med refuger precis söder om Åmålsgatan för att göra det enklare och säkrare att passera för den som går och cyklar. Vi förstärker också anslutningen mot den grusade gång-banan mot Åmålsgatan.

Vi bygger upphöjda ramper vid infarterna till Filbornaskolan respektive Filborna Arena från Sockengatan. Det gör vi för att göra det säkrare för den som går och cyklar.

Så påverkas du

Du kan passera arbetsområdena under hela tiden, även om framkomligheten är begränsad. Det gäller både dig som åker bil, cyklar och går.

Vi planerar att starta arbetet i slutet av maj och går allt som planerat är det helt klart på alla tre platserna innan sommaren.

Åtgärder för säkrare trafik

Varje år gör vi åtgärder runt om i Helsingborg för att göra det säkrare, framför allt för dig som går och cyklar. Det här är en del i det arbetet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?