Vi färdigställer parkytor på Gustavslund

På Gustavslund finns tre parkliknande grönområden mellan bostadskvarteren utmed Mangårdsgatan. Här färdigställer vi de glesa gräsytorna och binder ihop kvarteren med en parklik miljö och belysning, gång- och cykelväg, bänkar, träd, buskar och annan växtlighet. Vi ser också över och förbättrar höjdskillnaderna för att regnvatten ska rinna undan bättre. Vi passar samtidigt på att göra om slänterna bakom kvarteren eftersom de är för branta mot fastigheterna. Det gör vi för att underlätta skötseln och få en bättre avrinning på regnvattnet. Vi räknar med att starta arbetet i mitten av augusti.

Det här gör vi

  • Färdigställer tre parkliknande grönområden.
  • Vi binder ihop kvarteren med parkområdena med belysning, gång- och cykelvägar, bänkar, och växter.
  • Vi förbättrar dagvattenhanteringen.
  • Går allt enligt planerat räknar vi med att bli klara till vintern 2021.

Så påverkas du

  • Under tiden arbeten pågår kan det periodvis vara begränsad framkomlighet på ridstigar, gång- och cykelvägar.
  • Störande buller och oljud från kan förekomma eftersom platserna vi arbetar på ligger nära bostäder i området.

Karta

I kartan nedan är de tre grönområdena och slänterna markerade.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?