Vi bygger om Larmvägen och bygger en ny gång- och cykelväg

Visionsskiss, Larmvägen

Från mitten av november 2021 till våren 2022 bygger vi om Larmvägen och bygger en ny gång- och cykelväg mellan Vasatorpsvägen och Lägervägen. Vi bygger om för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklister, gående, kollektivtrafik och bilister. Gatan ska också bli bättre när det kommer till dagvattenhantering och få tydligare, cykelbanor, busshållplatser, skyltar, korsningar och infarter. Vi passar samtidigt på att sätta upp ny belysning och planterar träd och växter längs sträckan.

Arbetet med att bygga om Larmvägen började i norr vid Vasatorpsvägen och genomförs i etapper söderut mot Lägervägen. Under tiden vi bygger om behöver vi ta bort parkeringsplatser utmed Larmvägen vilket gör att det kan bli svårare att hitta lediga parkeringsplatser i området.

Parallellt med att vi bygger om gatan drar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) nya vattenledningar och dagvattenledningar längs hela sträckan.

Sedan i början av mars 2022 är Larmvägen mellan Frontgatan och Revärgatan stängd för trafik. Frontgatan och Revärgatan berörs inte av denna avstängning. Denna del av gatan är avstängd för trafik bland annat eftersom vi arbetar med vatten och avloppsledningar under vägen. Till en början var det tänkt att öppna upp den här delen av Larmvägen för trafik igen i slutet av mars och sedan i mitten av maj. Men utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv behöver vi fortsatt hålla gatan stängd för trafik.

Under tiden som Larmvägen är avstängd mellan Frontgatan och Revärgatan påverkas busstrafiken (till exempel stadsbuss 7) och hållplatserna på Lägervägen och Larmvägen. För mer och detaljerad information se: www.skanetrafiken.se/sok-resa/

Tidplan

 • Om allt går som planerat kan vi asfaltera Larmvägen i mitten av juni. Fram tills dess kommer det inte att gå några bussar eller vara möjligt att köra bil på gatan.
 • Hela ombyggnaden av Larmvägen räknar vi bli klar i mitten av juli 2022. Vi planerar dock på att göra mindre kompletteringar och planteringarna under hösten 2022.
 • Cykelöverfarten på Lägervägen, mellan Fredriksdals friluftsmuseum och Larmvägen, räknar vi ska bli klar under sensommaren 2022.

Detta gör vi

 • Vi bygger om och förbättrar Larmvägen.
 • Vi bygger en ny gång- och cykelväg.
 • Vi skapar en säkrare och tydligare trafikmiljö.
 • Vi sätter upp ny belysning och planterar mer grönska.
 • Vi bygger om för bättre dagvattenhantering och drar nya vattenledningar.
 • För att försöka undvika att det ska damma och grusa från arbetsplatsen lägger vi regelbundet ut saltlake för att binda damm från bärlagret som ligger på gatan.

Så påverkas du

 • Vi begränsar all trafik till ett körfält åt gången.
 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet.
 • Du som bor eller är på besök i området kommer alltid komma ut din parkeringsplats och infartsgata.
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt men med något begränsad framkomlighet.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av under arbetets gång och det blir färre parkeringsplatser under tiden vi bygger om.
 • Går allt som planerat är vi klara under sommaren 2022.