Vi bygger om Larmvägen och bygger en ny gång- och cykelväg

Visionsskiss, Larmvägen

Från oktober 2021 till våren 2022 bygger vi om Larmvägen och bygger en ny gång- och cykelväg mellan Vasatorpsvägen och Lägervägen. Vi bygger om för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklister, gående, kollektivtrafik och bilister. Gatan ska också bli bättre när det kommer till dagvattenhantering och få tydligare, cykelbanor, busshållplatser, skyltar, korsningar och infarter. Vi passar samtidigt på att sätta upp ny belysning och planterar träd och växter längs sträckan.

Parallellt med att vi bygger om gatan drar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) nya vattenledningar och dagvattenledningar längs hela sträckan.

Detta gör vi

 • Vi bygger om och förbättrar Larmvägen.
 • Vi bygger en ny gång- och cykelväg.
 • Vi skapar en säkrare och tydligare trafikmiljö.
 • Vi sätter upp ny belysning och planterar mer grönska.
 • Vi bygger om för bättre dagvattenhantering och drar nya vattenledningar.

Så påverkas du

 • Vi begränsar all trafik till ett körfält åt gången.
 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet.
 • Du som bor eller är på besök i området kommer alltid komma ut din parkeringsplats och infartsgata.
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt men med något begränsad framkomlighet.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av.
 • Går allt som planerat är vi klara våren 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?