Vi har byggt ny gång- och cykelväg på Larmvägen

Visionsskiss, Larmvägen

Från mitten av november 2021 till hösten 2022  byggde vi om Larmvägen. Vi har bland annat byggt en ny gång- och cykelväg mellan Vasatorpsvägen och Lägervägen. Syftet med ombyggnationen är att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklister, gående, kollektivtrafik och bilister. Gatan får även bättre dagvattenhantering samtidigt som den blir tydligare när det kommer till cykelbanor, busshållplatser, skyltning av korsningar och infarter. Vi passar samtidigt på att sätta upp ny belysning och planterar träd och växter längs sträckan.

Arbetet med att bygga om Larmvägen började i norr vid Vasatorpsvägen och genomfördes i etapper söderut mot Lägervägen. Parallellt med att vi byggde om gatan drog NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) nya vattenledningar och dagvattenledningar längs hela sträckan.

Tidplan

Arbetet på Larmvägen tog något längre tid än beräknat. Förseningarna berodde bland annat på att ledningsarbetet tog längre tid än planerat. Vi utökade även antal tester för undersöka om det fanns föroreningar i marken vilket i sin tur medförde att vi behöver ta hand om grävmassorna på ett annat sätt. Att markarbetet tog längre tid än beräknat är inget ovanligt eftersom vi helt enkelt inte vet hur det ser ut under jorden innan vi börjat gräva.

  • Ombyggnaden av Larmvägen blev på det stora hela klart under sensommaren 2022. Under hösten 2022 genomförde vi mindre kompletteringar och planterade växter.
  • Slutbesiktning av gatan var vid månadsskiftet september-oktober.

Detta har vi gjort

  • Byggt om och förbättrat Larmvägen.
  • Byggt en separat gång- och cykelväg.
  • Skapat en säkrare och tydligare trafikmiljö.
  • Satt upp ny belysning och planerat för mer grönska.
  • Byggt om för bättre dagvattenhantering och dragit nya vattenledningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?