Nya gång- och cykelvägar på och vid Fredriksdal

Från mitten av oktober och cirka två månader framåt bygger vi gång- och cykelbanor längs Vaktgatan och en del av Vasatorpsvägen. Vi bygger också om infarten till Vaktgatan och Larmvägen från Vasatorpsvägen. Det gör vi för att det ska bli säkrare och enklare för den som går och cyklar.

Det här gör vi och så påverkas du

1. Ny gång- och cykelbana längs med Vaktgatan

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Vaktgatans södra sida. Den binder ihop befintliga gång- och cykelvägar i Vaktgatans båda ändar.

  • Under arbetet och efteråt kommer det inte att gå att parkera på den södra sidan av Vaktgatan, men du som har parkering inne på området kommer hela tiden att komma åt din parkering via någon av in- och utfarterna.
  • Framkomligheten på Vaktgatan är begränsad.

2. Omgestaltning av infarten till Larmvägen och Vaktgatan

Vi smalnar av infarten från Vasatorpsvägen till Vaktgatan och Larmvägen. Vi tar också bort de små refugerna som finns där idag samt förlänger den befintliga refugen mellan infart och utfart. Det gör vi för att det ska bli tydligare hur den som kommer med bil ska köra.

Vi breddar cykelvägarna som går genom gräsytorna och planterar träd och lökväxter där.

Framkomligheten i in- och utfarten är begränsad runt arbetsområdet, men om allt går som planerat ska du hela tiden kunna passera.

3. Ny gång- och cykelbana från längs Vasatorpsvägen

Vi anlägger en gång- och cykelbana längs Vasatorpsvägens norra sida, mellan Regementsvägen och aktivitetshuset Tryckeriet. En gräsyta skiljer biltrafiken från den som går eller cyklar.

Under arbetet kan det vara besvärligt för den med till exempel rullator eller barnvagn att ta sig fram, men vi gör vårt bästa för att de flesta ska kunna komma förbi arbetsområdet på ett bra sätt.